SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA SVETPODJETNIŠTVA.COM 

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletnih strani portala Svetpodjetništva.com. Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se z omenjenimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo. 

Pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev portala Svetpodjetništva.com

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev (v nadaljevanju pogoji) uporabe portala Svetpodjetnistva.com se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh portala Svetpodjetnistva.com ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani portala Svetpodjetništva.com. 

Ponudnik spletnih strani portala Svetpodjetnistva.com si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal Svetpodjetnistva.com neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal Svetpodjetništva.com, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku. 

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala Svetpodjetništva.com je FP Research, d. o. o., Špruha 36, 1236 Trzin, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik). Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala Svetpodjetništva.com in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).Član portala Svetpodjetništva.com je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v Svetpodjetništva.com. Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani portala Svetpodjetništva.com ali kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin portala Svetpodjetništva.com. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu Svetpodjetništva.com dovoljuje podjetju FP Research, d. o. o. javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja FP Research, d. o. o. in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu Svetpodjetništva.com vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami FP Research, d. o. o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala Svetpodjetništva.com, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala Svetpodjetništva.com so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je FP Research, d. o. o. oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

3. OPIS SPLETNE STRANI PORTALA SVETPODJETNIŠTVA.COM

Svet Podjetništva je portal namenjen vsem ljudem, ki jih zanimajo podjetništvo, marketing, prodaja, vodenje, management, mindset in kvaliteten lifestyle. Na portalu se nahaja kopica praktičnih nasvetov, kako uspešno voditi posel, prakticirati predvidljiv marketing, suvereno prodajati, samozavestno voditi in imeti mindset uspešnih ljudi.

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI PORTALA SVETPODJETNIŠTVA.COM

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portala Svetpodjetništva.com zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani portala Svetpodjetništva.com. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višji sili.

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnih strani portala Svetpodjetništva.com sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portala Svetpodjetništva.com na posamezno geslo. Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletnih straneh portala Svetpodjetništva.com. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh portala Svetpodjetništva.com. Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na [email protected] prekine članstvo v omrežju Svetpodjetništva.com.

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na Svetpodjetništva.com ni starostnih omejitev. Članstvo v omrežje Svetpodjetništva.com je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu Svetpodjetništva.com.

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

8. MODERIRANJE

Komentiranje na portalu Svetpodjetništva.com je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo.

Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih člankih izključno v pristojnosti uredništva.

V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno. Pogoj za oddajo komentarja je registracija/prijava.

9. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI

9.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

9.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja FP Research, d.o.o. ali njemu povezanih oseb.

9.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošlja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastninene odgovarja.

9.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih podjetja FP Research, d.o.o. ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.

9.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

10. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN SERVISA

Določen del vsebin na portalu Svetpodjetništva.com je plačljiv. Na mestu, kjer so objavljene plačljive vsebine portala Svetpodjetništva.com, so objavljena tudi podrobnejša navodila za uporabo.

11. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik je upravljavec osebnih podatkov. Vsak uporabnik upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja, da bo zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve razen pogodbenim upravljavcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev.

Upravljavec bo zbrane osebne podatke obdeloval za namene, za katere je kandidat prostovoljno podal svojo privolitev, ki velja do preklica.

Uporabniki imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic pri upravljavcu osebnih podatkov lahko uporabniki zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov [email protected], (kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu).

Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni elektronski naslov, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem le-te.

Več o politiki zasebnosti lahko preberete TUKAJ!

Več o piškotkih si lahko preberete TUKAJ!

12. ZAVRNITEV ODGOVORNOST

Uporabnik se mora zavedati, da:

1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.

2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.

4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.

5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.

6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala Svetpodjetništva.com, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala Svetpodjetništva.com.

7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

13. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA: 

  • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
  • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izračanja,
  • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
  • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
  • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
  • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani portal Svetpodjetništva.com in še posebej plačljivih vsebin portala Svetpodjetništva.com,
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

14. REKLAMACIJE

Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu [email protected], ob delavnikih med 9. in 17. uro pa na številki 031 238 935. Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

15. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih spletnih strani portala Svetpodjetništva.com.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov [email protected] ali pisno na naslov FP Research, d. o. o., Špruha 36, 1236 Trzin, s pripisom za Svetpodjetništva.com.

16. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Nazadnje posodobljeno 29. 09. 2021