Vodenje in managment

Pravne osnove, ki jih moramo poznati kot (so)lastniki družbe z omejeno odgovornostjo…

Ob ustanovitvi ali odkupu lastniškega deleža podjetja marsikdo razmišlja zgolj o poslovni ideji. Redki so namreč tisti, ki so pripravljeni na morebitne zaplete, do katerih žal pride pogosteje kot bi si želeli. Ker je primerov, ki se vlečejo po sodiščih čedalje več, smo za pomoč prosili priznanega odvetnika Gregorja Verbajsa, da nam je nazorno pojasnil pravne vidike.

21.6.2021

V praksi vedno znova opažam, da stranke pri ustanovitvi družbe ne uredijo medsebojnih razmerij tako, kot bi bilo to potrebno. Tudi sicer ustanovljene družbe nimajo ustrezno urejenih določenih področij. Verjetno je strankam bolj pomembno to, da pričnejo z delom in izvrševanjem ideje, kot pa podrobno urejajo medsebojna razmerja med družbeniki in status zastopnikov. Podjetnike povsem razumem, da je pomembno spraviti idejo v promet. Vendar zaradi neurejenih razmerij pozneje prihaja do sporov in ostalih problemov. 

V tem prispevku bom predstavil bistvena področja, ki jih morate urediti in podal tudi nekaj konkretnih navodil, kako urediti posamezno področje. 

1. Pravnoorganizacijska oblika

Najprej poglejmo pravnoorganizacijsko obliko. V Sloveniji sta najpogostejši obliki poslovanja podjetja kot družba z omejeno odgovornostjo ali kot samostojni podjetnik. Kakšne so torej prednosti in slabosti družbe z omejeno odgovornostjo in samostojnega podjetnika?

Prednosti družbe z omejeno odgovornostjo so:

 • družbeniki (načeloma) ne odgovarjajo za obveznosti družbe;
 • večji ugled in zaupanje na trgu;
 • družbeniki in družba lahko medsebojno sklepajo pogodbe.
Slabosti družbe z omejeno odgovornostjo so:
 • potrebno je vplačati minimalni osnovni kapital v višini 7.500 EUR;
 • višji stroški poslovanja;
 • izplačevanje dobička je obdavčeno;
 • ni prostega razpolaganja s sredstvi kot pri samostojnem podjetniku.
Prednosti samostojnega podjetnika so:
 • hitra in enostavna ustanovitev na AJPES-u (Poslovnem registru Slovenije);
 • ni potrebno vplačati osnovnega kapitala;
 • nižji administrativni stroški;
 • prosto razpolaganje s sredstvi.
Slabosti samostojnega podjetnika so:
 • podjetnik za obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem;
 • ob višjih prihodkih je lahko davčno breme visoko;
 • oblika manj primerna, kadar se zaposli več oseb.
Kakšno pravnoorganizacijsko obliko boste izbrali je odvisno od dejavnosti, ki jo boste ali jo opravljate in seveda od vaših želja kako želite imeti organizirano poslovanje. V nadaljevanju se bom osredotočil na družbo z omejeno odgovornostjo. 

2. Zaščita ideje

Eden izmed pomembnih vidikov je definitivno zaščita ideje. Sploh na začetku, kjer se ideja še razvija in se podjetniki pogovarjajo ali pogajajo s poslovnimi partnerji ter prihaja do razkrivanja vsebine ideje, ki predstavlja znanje podjetnika.

Takšno znanje oz. know-how se razkriva v različnih oblikah (v obliki sestavin, poslovnega oziroma prodajnega procesa, izuma ali patenta…). V kolikor gre za novo in uporabno znanje hitro pride do posnemanja in kraje ideje, zato morate svoje ideje ustrezno zaščititi, ker si boste tako pridobili konkurenčno prednost in možnost ustreznega pravnega varstva.

Naj povem, da znaša strošek zaščita blagovne znamke na ravni Evrope cca. 1.000 EUR, velikokrat še manj, če vlogo oddate sami.  

Kako se lahko zaščitite pred krajo ideje?

Pred sestanki s poslovnimi partnerji, pogajanji, predstavitvami ali drugim razkrivanjem informacij, ki lahko pomenijo konkurenčno prednost, se družbe ali podjetniki v praksi lahko zavarujete s sestavo dogovora o nerazkrivanju podatkov (angleško non-disclosure agreement).

Kaj ta dogovor predstavlja?

Navedeni dogovor je prvi dokument v katerem se dogovorite o varovanju oziroma nerazkrivanju podatkov. Dogovor družbam ali podjetnikom omogoča neko stopnjo varnosti zlasti v začetnih pogajanjih in prvih stikih sodelovanja, ko subjekti niso prepričani, ali bodo na trgu dejansko sodelovali oziroma ali jim bo uspelo skleniti skupni pravni posel.

Ključna sestavina takšnega dogovora je namreč dogovor o pogodbeni kazni (pavšalni odškodnini) v primeru razkritja informacij.

Kje je problem s takšnimi dogovori?

Dogovori so običajno sklenjeni pisno, vendar v kolikor bi ena stranka želela uveljavljati pogodbeno kazen, bi morala v tožbo. Zato v primeru resnega pogajanja predlagam sklenitev takšnega dogovora v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, ki je lahko neposredno izvršljiv. 

3. Dogovori med družbeniki – družbena pogodba

V kolikor družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela enega družbenika, morajo družbeniki skleniti družbeno pogodbo. 

Brez problema lahko rečem, da večina podjetnikov posveča premalo pozornosti družbeni pogodbi.

Družbena pogodba je »biblija« razmerij med družbeniki, zato mora biti povsem jasno, kakšne pravice in obveznosti imajo družbeniki in na kakšen način se lahko upravlja z družbo.

Družbena pogodba ima splošne določbe, kot so:

 • firma in sedež družbe;
 • dejavnosti družbe;
 • osnovni kapital in osnovni vložki družbenikov;
 • pravice in obveznosti družbenikov;
 • prenos poslovnega deleža;
 • izstop in izključitev družbenika;
 • upravljanje družbe;
 • skupščina;
 • poslovodja in prokurist;
 • ugotavljanje poslovnega rezultata in delitev dobička in
 • prenehanje družbe.

Družbena pogodba ima lahko še druge sestavine, vendar v tem prispevku bi vas rad opozoril na najbolj pomembna področja, ki jih morate urediti v družbeni pogodbi.

To so...

#1: Primer smrti družbenika in direktorja v enoosebni družbi

Pred kratkim sem imel prav tak primer, kjer me je poklicala žena moje stranke in sporočila, da je stranka zaradi dolgotrajne bolezni umrla. Stranka je bila edini družbenik in direktor v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo.

Čez noč je družba, ki je imela 5 zaposlenih, ostala brez direktorja in brez lastnika. Brez osebe, ki bi vodila družbo in brez osebe, ki bi lahko imenovala novega zastopnika. Zgodilo se je najhuje, in sicer so družbo v roku 2 mesecev zapustili vsi zaposleni, po izvedenem dedovanju pa je žena stranke vložila predlog za začetek stečajnega postopka. 

Zaposleni ne morejo več mesecev ali celo pol leta čakati, da bodo dediči prevzeli poslovanje družbe in lahko nadaljevali poslovanje. Družbe so žive tvorbe, ki morajo na trgu hitro delovati. 

Za rešitev navedene situacije predlagam, da naredite vsaj eno izmed naslednjih zadev:

 • napišite oporoko in predvidite dediča, ki bo dedoval poslovni delež v družbi;
 • v družbeni pogodbi uredite možnosti dedovanja družbe oz. kaj se zgodi, če pride do zgornje situacije (da se v primeru smrti in z izpiskom iz matične knjige imenuje novega zastopnika, možno je oblikovati posebne določbe v aktu o ustanovitvi družbe);
 • imenujte še enega zastopnika direktorja ali prokurista (njuno zastopanje pa lahko omejite tako, da zastopa družbo skupaj s še enim direktorjem oz. z vami, v primeru smrti pa lahko zastopa samostojno).

Najboljša možnost je zadnja alineja, saj lahko družba nemoteno posluje naprej. 

#2: Nesoglasja med družbeniki

Družbeniki odločitve sprejemajo z navadno večino (več kot 50 %), s kvalificirano večino (več kot 75 %) ali soglasno. 

Lastništvo družbe je velikokrat razdeljeno tako, da v primeru spora med družbeniki, le-ti ne morejo sprejeti nujno potrebnih odločitev za normalno poslovanje in razvoj podjetja. 

Skupščina je lahko sklicana večkrat, vendar če ni dosežena ustrezna večina ne bo prišlo do sprejema določenega sklepa. 

Zato, da se pospeši reševanje sporov med družbeniki lahko v družbeni pogodbi predvidite skrajno rešitev prenehanja družbe, če se družbeniki v določenem roku ne sporazumejo o posameznem vprašanju. 

O čem govorim? 

Glasovanje družbenikov na skupščini lahko v družbeni pogodbi uredite na način, da pride do »mrtve točke«. Kaj to pomeni vam v nadaljevanju predstavljam konkretno vsebino določb v družbeni pogodbi:

 • Najprej se opravi prva (redna) skupščina in v kolikor določeni sklepi na prvi skupščini niso sprejeti se v določenem roku (npr. 60 dni) opravi naknadna skupščina.
 • Na naknadni skupščini se nesprejeti sklep lahko sprejme z navadno večino (50 % oddanih glasov).
 • V kolikor na naknadni skupščini sklep ni sprejet, nastopi »mrtva točka« o kateri mora poslovodstvo obvestiti izbranega notarja;
 • Pojem »mrtva točka« pomeni, da ima vsak izmed družbenikov možnost v roku 45 dni od dneva nastopa »mrtve točke« izbranemu notarju dostaviti pisno ponudbo za odkup vseh poslovnih deležev ostalih družbenikov v družbi za ceno, določeno v zavezujoči, nepogojni in nepreklicni ponudbi z navedbo predmeta nakupa ter specifičnega in zneskovno opredeljenega zneska neto kupnine v EUR za poslovne deleže ostalih družbenikov in s plačilnim rokom.
 • Notar po poteku roka ugotovi ali so bile ponudbe poslane pravočasno, ali so ponudbe popolne (vsebujejo vse zahtevane sestavine) in katera ponudba vsebuje najvišjo ponujeno kupnino in v primeru enakih ponudb katera najkrajši rok plačila oziroma, da do poteka roka ni prejel nobene ponudbe ter o navedenih ugotovitvah nemudoma obvesti vse družbenike.
 • Če notar do poteka roka ne prejme nobene ponudbe bodo družbeniki v nadaljnjem roku 30 (trideset) dni sprejeli sklep o začetku likvidacije družbe. V kolikor sklepa družbeniki ne sprejmejo v navedenem roku je direktor družbe dolžan po navedenem roku predlagati likvidacijo družbe.
 • Družbenik, ki je v ponudbi določil najvišjo ceno za odkup vseh poslovnih deležev preostalih družbenikov, ali v primeru enakih kupnin ponudil najkrajši rok plačila kupnine, je po tako ponujeni ceni dolžan odkupiti poslovne deleže, preostali družbeniki, ki so bodisi ponudil nižjo ceno oz. sploh niso oddali ponudbe za odkup, pa prodati vse svoje poslovne deleže.
 • Družbeniki so dolžni pred notarjem skleniti pogodbo za prodajo oz. nakup poslovnih deležev v roku 15 dni od dneva, ko je zadnji izmed družbenikov prejel obvestilo notarja o ponudbah. Če katerikoli družbenik ne bi pristopil k sklenitvi pogodbe o prodaji oz. nakupu poslovnih deležev je dolžan ta družbenik nasprotni pogodbeni stranki (družbeniku) plačati pogodbeno kazen v znesku 50.000 EUR.

To je zgolj eden izmed možnih primerov kako se družbenike spodbudi k temu, da aktivno sodelujejo pri upravljanju družbe (hodijo na skupščine, predlagajo predloge…). Vse z namenom, da pride do pomembnih odločitev v družbi. 

#3: Izstop in izključitev

Izstop in izključitev družbenika mora biti vedno urejen v družbeni pogodbi, sicer je možen samo sodni izstop in sodna izključitev. 

Ker so navedene določbe v praksi zelo pomembne, predvsem zato, da lahko kakšen družbenik prostovoljno izstopi, ali da se družbenika, ki povzroča škodo izključi, je nujno navedeno urediti v družbeni pogodbi. 

V kolikor navedenega ne boste imeli urejenega v družbeni pogodbi, boste morali v sodni postopek, ki bo trajal vsaj tri leta.

Če boste z družbeno pogodbo urejali izstop in izključitev družbenika, mora družbena pogodba določati pogoje, postopek in posledice izstopa oz. izključitve. 

V družbeni pogodbi je potrebno določiti kako lahko družbenik izstopi, kako poda izstopno izjavo, komu mora biti vročena, kdaj mu preneha poslovni delež, kaj morajo narediti ostali družbeniki z njegovim deležem, itd.

Enako velja za izključitev, kjer mora biti določeno kdo odloča o izključitvi (npr. skupščina), pod katerimi pogoji se lahko izključi družbenika, itd. 

Dodatno pa je potrebno urediti tudi pravico družbenika, ki je izstopil ali bil izključen, do izplačila vrednosti poslovnega deleža. 

4. Sklep

V kolikor ustanavljate družbo, bodite pozorni na zgornje določbe. 

V kolikor imate družbo že ustanovljeno, preverite vašo družbeno pogodbo in po potrebi spremenite njene določbe.

Kot je zapisal Orlando Aloysius Battista: »An error doesn't become a mistake until you refuse to correct it.« 

Uredite svoje družbene pogodbe tako, da bodo vas in družbo kar najbolje varovale. 

Gregor Verbajs, odvetnik


Članek izraža stališče gostujočega avtorja in ne nujno stališče uredništva.

Komentarji (0)

Komentiraj

Polja označena z * so obvezna.